Απαλείφονται τα πεδία «Γένος Μητέρας» και «Γένος Συζύγου» στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

1009

Ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών φέρνει αλλαγές στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

Εγκύκλιος του υπουργείο Εσωτερικών ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνονται οι δηλώσεις των τέκνων ομόφυλων ζευγαριών σε ληξιαρχεία και δήμους καθώς και τις αλλαγές στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Νόμος του κράτους αποτελεί εδώ και τρεις εβδομάδες ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ και επίσημα το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του ορίζει τις διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να προβούν τα ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να προβούν στη δήλωση των τέκνων τους σε ληξιαρχεία, δήμους και προξενικές αρχές.

Νόμος του κράτους αποτελεί εδώ και τρεις εβδομάδες ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, ενώ και επίσημα το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του ορίζει τις διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να προβούν τα ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να προβούν στη δήλωση των τέκνων τους σε ληξιαρχεία, δήμους και προξενικές αρχές.

Με την προαναφερθείσα υπουργική απόφαση ορίζεται ότι τα ονοματεπωνυμικά πεδία ιδιότητας γονέα ήτοι τα πεδία «Όνομα πατρός», «Επώνυμο πατρός», «Όνομα μητρός», «Επώνυμο μητρός» επί των ληξιαρχικών πράξεων γάμου και συμφώνου συμβίωσης και «Πατρώνυμο», «Μητρώνυμο» επί της ληξιαρχικής πράξης θανάτου είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου.

Επιπλέον απαλείφεται το πεδίο «Επώνυμο πατρός (μόνο μητέρα)» στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» και δίνεται η δυνατότητα στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών», να περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενός μόνο γονέα ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον αυτό προκύπτει από κάποια άλλη αρμόδια αρχή.

Προστίθενται επίσης νέα πρότυπα ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου καθώς και των αποσπασμάτων αυτών τα οποία ήδη έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπλέον ορίζεται ότι τα ονοματεπωνυμικά πεδία ιδιότητας γονέα, ήτοι τα πεδία «Όνομα πατέρα», «Επώνυμο πατέρα», «Όνομα μητέρας», «Επώνυμο μητέρας» επί των εκδιδόμενων πιστοποιητικών δημοτολογίου είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του προσώπου. Επιπλέον, ειδικά για τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών προβλέπεται ότι θα εμφανίζονται οι περιγραφές των στοιχείων τους για το κάθε μέλος χωριστά. Περαιτέρω απαλείφονται τα πεδία «Γένος Μητέρας» και «Γένος Συζύγου» και ορίζεται ότι τα πιστοποιητικά έχουν εξάμηνη διάρκεια ισχύος.

Οι ομόφυλοι σύζυγοι υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας προς δήλωση της γέννησης του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητά του.

Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα αποκτηθούν μεταγενέστερα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα του οποίου το επώνυμο προηγείται αλφαβητικά.

Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των ομόφυλων γονέων του ακολουθεί τη δημοτικότητα του Έλληνα γονέα που αναγράφεται επί της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. Εάν στη ληξιαρχική πράξη γέννησης αποτυπώνεται γονεϊκή σχέση τέκνου με δύο Έλληνες γονείς (διαφορετικού ή ίδιου φύλου), οι γονείς προσδιορίζουν, ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου ή του ελληνικού Προξενείου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης, τη δημοτικότητα του τέκνου. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του γονέα του οποίου το επώνυμο προηγείται αλφαβητικά.

Εάν στη ληξιαρχική πράξη γέννησης αποτυπώνεται γονεϊκή σχέση που έχει δημιουργηθεί στην αλλοδαπή με έναν μόνο γονέα, το τέκνο ακολουθεί τη δημοτικότητα του γονέα του.

Η εγκύκλιος

ΠΗΓΗ: dnews.gr