Εγγραφές στα ΕΠΑΛ έως 9 Σεπτεμβρίου

1414

Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes τον Σεπτέμβριο 2019

Η υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων για κατ’ εξαίρεση εγγραφή στα ΕΠΑ.Λ, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2005 Β’), θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 στις 09:00 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2018 στις 23:59.

Οι ενήλικοι μαθητές/τριες ή οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών  μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ΄ αριθμ. 134161/Υ2/30-08-2019 (ΑΔΑ: 9Ν3Ι4653ΠΣ-0ΤΤ) Υπουργική Απόφαση.

Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών  που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δενθα μπορεί να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση .