Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις το Σάββατοκύριακο στην πόλη της Σιάτιστας, για την εκτέλεση έργων προς αντιµετώπιση τελείως έκτακτων εργασιών.

1965

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ,
όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 5975/19/2433630 από 15-11-2019 αναφορά-πρόταση του Α.Τ.
Βοΐου.
3. Το υπ’ αριθ. 16574 από 15-11-2019 έγγραφο ∆ήµου Βοΐου.
Β. Αποβλέποντας στην οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την
πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
Α.1. Την απαγόρευσή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήµατος επί της οδού Φούρκας.
Α.2. Η κυκλοφορία των οχηµάτων θα διεξάγεται µέσω της οδού Γ. Σφήκα.
Β. Την στάση και την στάθµευση παντός οδικού οχήµατος επί της οδού ∆. Ιωαννίδη.
Γ. ∆ιάρκεια κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, από την Παρασκευή (15-11-2019) έως την ∆ευτέρα  (18-11-2019).

ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104  και 105 του Ν. 2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως  τροποποιήθηκε µε το Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήµανση και ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα µε
µέριµνα του Α.Τ Βοΐου.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει µε την δηµοσίευση της σύµφωνα µε το άρθρο 109 του  Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» την τοποθέτηση  σχετικής σήµανσης και την ρύθµιση της κυκλοφορίας µε τροχονόµους εφόσον  απαιτείται.

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΪΟΥ
-Με ανάλογο αριθµό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δηµοσίευση στον Τύπο
και εφαρµογή (άρθρο 109 του
Ν2696/1999).
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησής της
απαιτούµενης σήµανσης και τη λήψη
επιβαλλόµενων µέτρων τροχαίας,
εφόσον αυτό απαιτείται.
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ∆ήµος Βοΐου.
Με µέριµνα του Α.Τ. Βοΐου.
2. ΓΠΑ∆∆Μ
3.ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
Κοζάνη, 15 Νοεµβρίου 2019
Ο Αναπλ.
∆ιευθυντή
Ηλίας ΤΣΙΟΤΣΙΑΣ
Αστυνοµικός Υποδιευθυντής