Πρόγραμμα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

1789