Σύνταξη λόγω θανάτου σε άγαμα τέκνα μέχρι τα 24 έτη

843

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε και εξέτασε αναφορές που συνδέονταν με τις προϋποθέσεις παράτασης του δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου σε άγαμα τέκνα που δεν είχαν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα, παιδιά τα οποία ελάμβαναν σύνταξη λόγω θανάτου του ενός εκ των δύο γονιών τους και το συνταξιοδοτικό τους αίτημα είχε κριθεί, με το προϊσχύσαν, του ν. 4387/2016, νομοθετικό πλαίσιο, απευθύνθηκαν στην Αρχή ζητώντας την παρέμβαση της έτσι ώστε να συνεχίσουν να λαμβάνουν, τη διακοπείσα πλέον, σύνταξή τους μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Και τούτο αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 καθώς και του άρθρου 19 του ν. 4611/2019, οι προϋποθέσεις της φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές καθώς επίσης και της μη άσκησης οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, προκειμένου να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξη του θανόντα γονέα τους μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, καταργήθηκε.

Η ρύθμιση όμως αυτή δεν ίσχυε για τις περιπτώσεις που ο θάνατος είχε επέλθει πριν τις 13.5.2016.

Η Αρχή υποστήριξε ότι η ύπαρξη διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου οδηγεί σε άνιση και άδικη μεταχείριση, η οποία δεν βρίσκει έρεισμα σε πραγματικά δεδομένα αλλά σε τυπικά καθώς παιδιά που βρίσκονται στην ίδια δυσχερή κατάσταση, έχοντας τις ίδιες δυσκολίες και ανάγκες υποστήριξης τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης με μοναδικό κριτήριο διαφοροποίησης τους τον χρόνο κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του γονέα τους.

Ως εκ τούτου ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και απέστειλε το αριθ. 323290/60638/7.11.2022 Πόρισμα προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αντικείμενο την επέκταση του δικαιώματος σύνταξης λόγω θανάτου σε όλα τα δικαιοδόχα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους τους ηλικίας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου θανάτου του γονέα.

Το υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς με το άρθρο 119 παρ. 1 του ν. 5078/2023 προβλέφθηκε ότι η προϋπόθεση της φοίτησης σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές καταργείται για τα άγαμα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και ο θάνατος του γονέα επήλθε πριν την 13η.5.2016.

ΠΗΓΗ: dnews.gr