Σιάτιστα: Θεματικό εργαστήριο με θέμα: «Μυσταγωγικό μονοπάτι τοπικών γεύσεων»

713

Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας 17 Ιουνίου 2024 μια διημερίδα μέσω του Local Tour, της ΑΝΚΟ και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για δράση του Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο: «Local Tour», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το εταιρικό σχήμα συνεργασίας αφορά 22 Ομάδες Τοπικής Δράσης από δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών, ενδοπεριφερειακών και διακρατικών δράσεων συλλογικού ενδιαφέροντος, για την επίτευξη συνεργειών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του γαστρονομικού πολιτισμού.

Στόχος της δράσης είναι ο τοπικός πληθυσμός να ενημερωθεί για τις δυνατότητες που παρέχει ο γαστρονομικός τουρισμός τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στην οικονομία της περιοχής, να γνωρίσει καλά παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ευρώπης και της χώρας, να εκπαιδευτεί στην έννοια του «τίμιου προϊόντος» και στην αξία που αυτό έχει για τον κάθε επισκέπτη και να γίνει πρεσβευτής του γαστρονομικού τουρισμού για την περιοχή του.