Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 10.10.2019

1783

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 10η  του μηνός Οκτωβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  18.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 681.100,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του  Υπουργείου Εσωτερικών και κατανομή ποσού 340.550,00 € (α΄ δόση – ποσοστό 50%)  σε δράσεις του Δήμου Βοΐου που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
2Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία πυροσβεστικού κλιμακίου στη Σιάτιστα. -Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
3Απόψεις επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) «ΑΣΚΙΟ III», ισχύος 50,4ΜW στις θέσεις «Κορυφή/Άγιος Προκόπιος/Κουφόξυλια», Δήμων Βοίου/Κοζάνης & Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης», με Φορέα του έργου: Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
4Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
5Τροποποίηση συστατικής πράξης του N.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». -Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
6Ορισμός μελών του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
7Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βοΐου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βοΐου». – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
8Ορισμός μελών του ΔΣ της  Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βοΐου.  – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
9Λήψη απόφασης για σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, τον ορισμό τωνφορέων της τοπικής κοινωνίας, εκπρόσωποι των οποίων θα αποτελέσουν µέλη της ενλόγω Επιτροπής και τον ορισμό επιτροπής µελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θαδιενεργήσουν κλήρωση, προκειμένου να κληρωθούν οι δημότες που θα αποτελέσουνµέλη της Επιτροπής. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
10Ορισμός μελών επιτροπής για το συμβούλιο ένταξης μεταναστών (άρθρο 79 Ν.4555/2018.)– Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
11Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑΔΥΜΑ). – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α., Πρόεδρος Δ.Σ.
12Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 8.970,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των δημοτικών υπαλλήλων που εργάστηκαν για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 και σχετική τροποποίηση του πρ/σμού έτους 2019. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
13Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
14Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του δημοτικού συμβουλίου Βοΐου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
15Τροποποίηση της αρ. 143/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
16Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων, για το χώρο εγκατάστασης του έργου: «Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης 33/150 KV & Βάσεις Η/Μ Εξοπλισμού», στην περιοχή Διασταύρωση Γρεβενών – θέση Αγκάθια  Δ.Ε. Σιάτιστας – Δήμου Βοΐου, ιδιοκτησίας της εταιρείας: «ΒΕΝΤΑΒΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
17Διοργάνωση Β΄ εμποροπανήγυρης Τσοτυλίου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
18Κοπή ατόμων λεύκης στην Κοιν. Βουχωρίνας Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
19Εκμίσθωση αστικού δημοτικού ακινήτου στην Κοιν. Κορυφής. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
20Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για να διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
21Αιτήσεις.

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 10.10.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την 10η  του μηνός Οκτωβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: