Τα Νέα από το Δήμο Βοΐου – Συνεδριάσεις !!

1273

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου στις 28.11.2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση την 28η  του μηνός Νοεμβρίου   του έτους  2019 ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Επικαιροποίηση των καταστάσεων δικαιούχων συμβατικών κατοικιών στην περιοχή των σεισμόπληκτων οικισμών προς μετεγκατάσταση του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
2Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση χώρου αναψυχής Τσοτυλίου»  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
3Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Σιάτιστας για την προβολή του γεωπάρκου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Αποδοχή της αρ. 3791/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Προμήθεια υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Τροποποίηση της αρ. 282/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: [«Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018] ως προς την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
10Έγκριση υλοτόμησης δάσους Πεπονιάς, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας, για το έτος 2019. – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
11Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου στο Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
12Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου. – Εισηγητής ο κ. Καραλώλος Χ. Εντ. Δημ. Συμ/λος.
13Αιτήσεις.

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής προς συνεδρίαση 24.11.2019

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου, στη Σιάτιστα,

την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 μέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους

παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού.
  2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου Βοΐου.
  4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Βοΐου στην 2η Έκθεση – Συνέδριο Αρωματικών, Φαρμακευτικών φυτών και Μανιταριών στις 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο των Κοίλων Κοζάνης.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Καρούτα.
  6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Tσιμεντόστρωση οδού οικίας Aδάμου Αικατερίνης 50μ και κρασπέδωση».
  7. Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΪΟΥ

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρεθούν για ενημέρωση των μελών οι: Μυλωνάς Σωτήριος και  Χάτσιος Δημήτριος, αναπληρωτές προϊστάμενοι  οικονομικής υπηρεσίας.