Τα Νέα του Βοίου !!

2826

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Βοΐου την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου και  ώρα  17.00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βοΐου στη Σιάτιστα για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1Επικαιροποίηση των καταστάσεων δικαιούχων συμβατικών κατοικιών στην περιοχή των σεισμόπληκτων οικισμών προς μετεγκατάσταση του Δήμου Βοΐου. -Εισηγητής ο κ. Ζευκλής Χ. Δήμαρχος.
2Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Ανάπλαση χώρου αναψυχής Τσοτυλίου»  στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
3Αποδοχή της αρ. 3789/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Σιάτιστας για την προβολή του γεωπάρκου» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας.- Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
4Αποδοχή της αρ. 3791/11-11-2019 Απόφασης Ένταξης της πράξης: «Προμήθεια υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
5Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της πράξης:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων » με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
6Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
7Τροποποίηση της αρ. 282/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: [«Σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018] ως προς την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου. – Εισηγητής ο κ. Μαγιάγκας Γ. Αντιδήμαρχος.
8Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙΑΔΥΜΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
9Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό χώρου ταφής θανατωθέντων ζώων σε περίπτωση εκδήλωσης επιζωοτίας Αφρικανικής Πανώλους των χοίρων. – Εισηγητής ο κ. Πήττας Θ. Αντιδήμαρχος.
10Έγκριση υλοτόμησης δάσους Πεπονιάς, για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας, για το έτος 2019. – Εισηγήτρια η κ. Νικολαΐδου Ε. Αντιδήμαρχος.
11Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Βοΐου στο Δ.Σ. της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. – Εισηγητής ο κ. Ζιμπιλίδης Α. Πρόεδρος του Δημ. Συμ/λίου.
12Παράταση του χρόνου λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου. – Εισηγητής ο κ. Καραλώλος Χ. Εντ. Δημ. Συμ/λος.
13Αιτήσεις.

Το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Βοΐου, ενημερώνει τους γονείς των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών του, ότι λόγω μη επαρκούς εκπαιδευτικού προσωπικού, εξαιτίας άδειας μητρότητας δύο βρεφονηπιοκόμων, προχωρά στην προσωρινή μετακίνηση υπαλλήλων προκειμένου να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου και να εξασφαλιστεί η σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΟΥΛΙΑΜΠΕΡΗΣ

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Η νέα διοίκηση της ΔΕΥΑ Βοΐου στην προσπάθεια εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και με στόχο την ικανοποίηση του αισθήματος δικαίου απέναντι στους δημότες Βοΐου, καλεί τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, σημειώνοντας ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές για ρύθμιση αποπληρωμής μέχρι και την 31/12/2019, με ευνοϊκούς όρους.

Η άμεση ανταπόκριση των καταναλωτών στις υποχρεώσεις τους είναι σημαντική για την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών.

Η έγκαιρη οικονομική τακτοποίηση των λογαριασμών είναι απαραίτητη στην προσπάθεια της ΔΕΥΑΒ για αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, όπως καλύτερη ποιότητα νερού και άμεση ανταπόκριση σε βλάβες.

Εκ μέρους της ΔΕΥΑΒ, ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι, για την αποτύπωση του δικτύου και την καταγραφή των συνδέσεων των παροχών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ύπαρξης υδρομέτρων ή μη εγκεκριμένων παρεμβάσεων στις συνδέσεις με το δίκτυο ύδρευσης, θα ληφθούν όλα τα νόμιμα μέτρα όπως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό Ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ.

Επίσης, ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με τις υποχρεώσεις τους βάσει του Κανονισμού Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Βοΐου
Υποχρεώσεις Καταναλωτών
1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη ΔΕΥΑΒ αυθημερόν για κάθε ανωμαλία βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων. Σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 200 €. Επίσης θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα νερού, που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη καταμέτρηση.

Απαγορεύεται απόλυτα :
Α) Η από τον μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ιδίου μετρητή.
Β) Η μετατόπιση μετρητή ,χωρίς την άδεια και την επίβλεψη της ΔΕΥΑΒ και Γ) Η σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό πριν από τον υδρομετρητή.

Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος από 10 έως και 90 ημέρες και σε πρόστιμο από 500€ έως 1000€. Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τον Πρόεδρο.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής.
Η ΔΕΥΑΒ διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού .
Επίσης:
2. Σε περιπτώσεις σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΒ και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο τουλάχιστον διπλάσιο από το τέλος σύνδεσης, κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στη ΔΕΥΑΒ .

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο 2468023180. Για ένταξη σε ρύθμιση μπορούν να επισκέπτονται τα γραφεία της ΔΕΥΑ Βοΐου στο Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης.

Για τη ΔΕΥΑΒ
Ο Πρόεδρος
Τσιαούσης Ναούμ