ΓΟΥΝΑ : Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της γουνοποιίας έως τον Μάρτιο 2023

349

Radiosiatista.gr

127067/29.12.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796).

Αριθμ. 127067

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 67806/19.7.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796).

(ΦΕΚ Β 6955/30.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 79 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 114), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 126).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98)», το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β’ 3520).

15. Την υπό στοιχεία 67806/19.7.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 94354/10.10.2022 (Β’ 5394) όμοιά της.

16. Την υπ’ αρ. 117538/7-12-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Την ανάγκη παράτασης του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τη διασφάλιση και προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και πλήττονται σημαντικά από τις συνέπειες του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους οχτακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων οχτώ ευρώ (807.408,00€), πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία 67806/19.7.2022 (Β’ 3796) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033- 5010000000, ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 67806/19.7.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία» (Β’ 3796), ως εξής:

Μετά το άρθρο 1Α, προστίθεται άρθρο 1Β, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1Β

Παράταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας

1. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσοστού 80% επί του συνόλου των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την 31η Μαΐου 2022, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του έτους 2023.

2. Ειδικά για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2023 έως και 14/1/2023, οι υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας υποβάλλονται απολογιστικά το αργότερο έως και την 14/1/2023.

Για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή από 15/1/2023 και εντεύθεν, ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 67806/19.7.2022 κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΗΓΗtaxheaven.gr

Προηγούμενο άρθροΚοζατσάνη και ΑΝΚΑΣ : « Κεραυνός » από λανθασμένη εισήγηση, όπως είπε η κ. ΚΟΖΑΤΣΑΝΗ για την ΑΝΚΑΣ. ΔΕΙΤΕ την άποψη της Π.Ε Καστοριάς για την ΑΝΚΑΣ- ΒίντεοΕπόμενο άρθροΔ.Άργους Ορεστικού: Όλα έτοιμα για να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά.

Αντώνης Παραράςhttps://www.alphafm.gr6944510782,24670 26.945, apararas@gmail.com   

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Ζ.Τζηκαλάγιας : Συνεχίζονται οι βοήθειες της κυβέρνησης προς τους γουνοποιούς

Αναστολές: Πληρώθηκε χθες και το δώρο στους εργαζόμενους Καστοριάς – Σιάτιστας που είναι σε αναστολή

Τζηκαλάγιας-Καραταγλίδης: Στενή συνεργασία για την γουνοποιΐα

Γούνα αναστολές : Η ώρα των πληρωμών. Δείτε πότε θα πληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών τον Νοέμβριο.Έρχεται και « δώρο» Χριστουγέννων

Γούνα: Σε 20 μέρες η ενίσχυση του προγράμματος των 60.000 ευρώ για τις μη εξαγωγικές επιχειρήσεις της γούνας

Alpha 94,7 : Επίσκεψη επιχειρηματιών στο Καζακστάν για την γούνα.Δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας Γούνας

Alphafm Ειδήσεις Καστοριά

Blog καθημερινής ενημέρωσης alphafm.gr
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Όροι χρήσης :απαγορεύεται η χρήση όλων των εικόνων, βίντεο, ειδήσεων, ρεπορτάζ, γραφικών χωρίς την άδεια του alphafm.gr και χωρίς την αναφορά πηγής
Στοιχεία Επικοινωνίας : Κολοκοτρώνη 20 – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΤΚ 52100, 24670 26.945
Copyright ©2008-2022 alphafm.gr

email: apararas@gmail.com

© Copyright – alphafm.gr | By protech.gr