ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1005

Τι είναι η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων; Η Έρευνα Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, έτους 2023, διενεργείται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος διαρθρωτικών ερευνών, που έχει καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού και τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού σε αυτές. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τη διενέργεια δειγματοληπτικών ερευνών, ανά τριετία, και της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, ανά δεκαετία. Για τον σκοπό αυτό, συμπληρώνεται ειδικό ερωτηματολόγιο από κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Γιατί να λάβω μέρος;

Τα συλλεγόμενα στοιχεία είναι χρήσιμα για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα στοιχεία που θα υποβάλετε στην ΕΛΣΤΑΤ μέσω του ερωτηματολογίου σας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Τι θα ερωτηθώ;

Με το ερωτηματολόγιο της Έρευνας συλλέγονται βασικές πληροφορίες για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα, τις τεχνικές καλλιέργειας, τη χρήση μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και στοιχεία για την αγροτική απασχόληση.

Πως θα γνωρίζω ότι αυτός που θα επικοινωνεί μαζί μου είναι ερευνητής της ΕΛΣΤΑΤ;

Κάθε Ερευνητής είναι πιστοποιημένος και φέρει ειδική
ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση τηλεφωνικής
επικοινωνίας μαζί του, μπορείτε να ζητήσετε τα στοιχεία
του και να τα επιβεβαιώσετε με την ΕΛΣΤΑΤ, είτε μέσω
τηλεφώνου είτε απευθείας από την αρμόδια Περιφερειακή
Υπηρεσία Στατιστικής της Περιφερειακής Ενότητας όπου
ανήκετε

Με αφορά; Πως θα συμμετέχω;

Αν ανήκετε στους κατόχους γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που έχουν επιλεγεί για την Έρευνα, θα ειδοποιηθείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον Ερευνητή της περιοχής σας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της Έρευνας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: α) ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον κάτοχο της εκμετάλλευσης, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr, β) με τη βοήθεια Ερευνητή από την ΕΛΣΤΑΤ, με προσωπική συνέντευξη με τον κάτοχο της εκμετάλλευσης. Η συνέντευξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στην οικία του κατόχου της εκμετάλλευσης είτε τηλεφωνικά.

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, να στείλετε e-mail στο ifs@statistics.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Έρευνας 213 135 2120 και 213 135 2228

Συμμετέχουμε στην ́Έρευνα.
Στηρίζουμε το μέλλον της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας της Χώρας μας