Οι αριστούχοι απόφοιτοι 21-22 Γ’ τάξης των Λυκείων Σιάτιστας θα λάβουν από 400 € στις 23 Δεκεμβρίου από το Τσιστοπούλιο Ίδρυμα ….

564

Το Ίδρυμα Δημητρίου και Θεολογίας Τσιστοπούλου ανακοινώνει ότι οι οικονομικές ενισχύσεις των αποφοίτων αριστούχων μαθητών – τριων της Γ’ τάξης των Λυκείων Σιάτιστας, σχολικού έτους 2021-2022, θα κατατεθούν στους οικείους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την Παρασκευή 23.12.2022.
Οι οικονομικές ενισχύσεις ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €23600,00
Στον κάθε αριστούχο αντιστοιχεί το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€).
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
+ Ο Σισανίου & Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ