Τα Νέα του Δήμου Βοίου …

2550

Η Δ.Ε.Υ.Α. Βοΐου, στα πλαίσια μιας προσπάθειας καλύτερης ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, σε θέματα που αφορούν βλάβες δικτύου, διακοπές υδροδότησης, ζητήματα ποιότητας νερού (χημικές αναλύσεις νερού), εγκαινιάζει για πρώτη φορά από την ίδρυση της σελίδα στο facebook.

Η σελίδα θα λειτουργήσει με σκοπό τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να πετύχουμε εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Εντός των επόμενων ημέρων

ολοκληρώνεται η σύνδεση του νέου δικτύου ύδρευσης στην Εράτυρα και θα καταργηθεί το παλαιό δίκτυο.

Παρακαλούνται οι δημότες να ολοκληρώσουν τις εργασίες διασύνδεσης των παροχών τους με το νέο δίκτυο.

Οσοι πολίτες αντιμετωπίσουν προβλήματα υδροδοτησης κατά την ολοκλήρωση των εργασιών να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία στο τηλ. 2468023180.

Από 12/09/2019 και εώς 26/09/2019 θα γίνεται η καταμέτρηση των οικιακών υδρομέτρων στην πόλη της Νεάπολης.

Ο Δήμος Βοΐου σας υπενθυμίζει ότι  στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και άλλες διατάξεις», δίνεται η δυνατότητα  ρύθμισης οφειλών που έχουν βεβαιωθεί  έως και 17.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 17.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Για όσους δεν προσέλθουν να υποβάλλουν αίτημα ρύθμισης είμαστε αναγκασμένοι να λάβουμε κάθε νόμιμο αναγκαίο μέτρο για την είσπραξη των οφειλών τους.  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, οι οφειλές άνω των 300,00 € αποστέλλονται στην Εφορία. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου Βοΐου τηλ.24653 50118 Σιάτιστα, 24683 50116 Τσοτύλι, 24683 50217 Νεάπολη και 2465350204 Άσκιο.

Ο Αντιδήμαρχος

ΜΑΓΙΑΓΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ