Τρείς (3) υποτροφίες δίνει το Ίδρυμα Γεωργίου και Θεολογίας Τζώνου με έδρα τη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης για το έτος 2019-2020 σε οικονομικά αδύνατους και ορφανούς …

1822

Τρείς (3) υποτροφίες δίνει το Ίδρυμα Γεωργίου και Θεολογίας Τζώνου με έδρα τη Σιάτιστα Ν. Κοζάνης για το έτος 2019-2020 σε οικονομικά αδύνατους και ορφανούς, ήτοι σε ένα μαθητή-τρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολείων της Σιάτιστας και σε δύο φοιτητές –τριες και Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών της Χώρας καταγόμενους από τη Σιάτιστα, απόφοιτους Λυκείων Σιάτιστας με μηνιαίο ποσό υποτροφίας 100€ και 200€ αντίστοιχα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου και Θεολογίας Τζώνου, έχοντας υπόψη τον Οργανισμό του Ιδρύματος ( Π.Δ. ΦΕΚ 579/ τ. Β7 6-9-1990) και την 4η /2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών , χωρίς διαγωνισμό, για το σχολικό και ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε ένα (1) μαθητή-τρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε δύο (2) φοιτητές -σπουδαστές, Ανώτερων και Ανώτατων σχολών της χώρας μέχρι πέρατος των υποχρεωτικών σπουδών τους οικονομικά αδύνατους και ορφανούς, καταγόμενους από τη Σιάτιστα, που φοίτησαν και αποφοίτησαν από τα Λύκεια της Σιάτιστας, με μηνιαίο ποσό υποτροφίας διακόσια ευρώ (200,00€) για το φοιτητή και εκατό ευρώ (100,00€) για το μαθητή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση προς το Ίδρυμα.
  2. Πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος κατάγεται από τη Σιάτιστα και είναι ορφανός από ένα ή και τους δύο γονείς.
  4. Πιστοποιητικό ή απόφαση από Αρμόδια Αρχή ή φορέα, από τη οποία να προκύπτει η οικονομική αδυναμία της οικογενείας.
  5. Αποδεικτικό του σχολείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης σχολής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος από τα οποία αποδεικνύεται η επίδοσή του στα μαθήματα.
  6. Ο υποψήφιος σπουδαστής ή φοιτητής θα πρέπει να υποβάλλει απολυτήριο Λυκείου Σιάτιστας.
  7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν παίρνει υποτροφία από άλλη πηγή για τις ίδιες σπουδές και δεν έχει χάσει από υπαιτιότητά του χορηγηθείσα υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους , στα γραφεία του Ιδρύματος ( ισόγειο Τσιστοπουλείου Διοικητηρίου ), μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσης.
Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή μη συνοδευόμενες απ’ όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνουν δεκτές.
Η χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος και το Ν. 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο του Ιδρύματος ή στο τηλέφωνο 24650 23302 ( Αρμόδιος κ. Ιωάννης Στάθης.)

  O Πρόεδρος του Ιδρύματος
  • ο Σισανίου και Σιατίστης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ